Publicación na nube

Grazas aos servizos que nos ofrece GitLab podemos configurar os nosos proxectos para que se executen traballos de CI cada vez que fagamos un cambio no contido (git push).

Só temos que engadir o seguinte ficheiro .gitlab-ci.yml no noso proxecto:

# requiring the environment of NodeJS 8.9.x LTS (carbon)
image: node:8.9

# add 'node_modules' to cache for speeding up builds
cache:
 paths:
  - node_modules/ # Node modules and dependencies

before_script:
 - npm install gitbook-cli -g # install gitbook
 #- gitbook fetch latest # fetch latest stable version
 #- gitbook install # add any requested plugins in book.json
 #- gitbook fetch pre # fetch latest pre-release version
 #- gitbook fetch 2.6.7 # fetch specific version
 - gitbook fetch 3.2.3
 - gitbook install

test:
 stage: test
 script:
  - gitbook build . public # build to public path
 only:
  - branches # this job will affect only the 'master' branch
 except:
  - master

# the 'pages' job will deploy and build your site to the 'public' path
pages:
 stage: deploy
 script:
  - gitbook build . public # build to public path
 artifacts:
  paths:
   - public
  expire_in: 1 week
 only:
  - master # this job will affect only the 'master' branch

results matching ""

  No results matching ""